Laboratori kimik ka katër zona kryesore:

  • Përgatitja e mostrës
  • Dhoma e frigoriferit
  • Analizat instrumentale
  • Dhoma e larjes

Laboratori Kimik ofron shërbime për palët e treta dhe është në zemër të investimeve moderne laboratorike

Laboratori Kimik performon një gamë të gjerë testesh të ndarë në katër fusha:

a) Aciditeti                                                                                                                       [Apat] APAT CNR IRSA 2010
b) Alkaliniteti                                                                                                                   [ISO] UNI EN ISO 9963-1
c) Alumin                                                                                                                         APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
d) Amonium                                                                                                                    APAT CNR IRSA 4030 A1
e) Azoti amoniakal                                                                                                        APAT CNR IRSA 4030 A1
f) Azoti KJELDAHL                                                                                                        APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003 + DIN 38405-9:2011
g) Azoti total                                                                                                                  APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003 + DIN 38405-9:2011
h) COD                                                                                                                             [ISO] UNI EN ISO 15705:2002
i) Era                                                                                                                                APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
j) Fortësia                                                                                                                       APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003
k) Fosfatet                                                                                                                      APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003
l) Fosfori total                                                                                                                APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003
m) Hekuri                                                                                                                       APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
n) Hidrokarburet totale,vajrat dhe yndyrnat                                                              EPA 1664 B 2010
o) Klori aktiv dhe i lirë                                                                                                  [ISO] UNI EN ISO 7393-2
p) Klori total                                                                                                                   [ISO] UNI EN ISO 7393-2
q) Kloruret                                                                                                                      APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003
r) Kripshmëria                                                                                                               APAT CNR IRSA 2030 B Man 29 2003
s) Magnez                                                                                                                     APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
t) Ngjyra                                                                                                                         APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
u) Nitratet                                                                                                                      DIN 38405-9,2011
v) Nitritet                                                                                                                        APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
w) Oksidueshmëria                                                                                                      KUBEL
x) Përcjellshmëria elektrike                                                                                        APAT CNR IRSA 2030 B Man 29 2003
y) pH                                                                                                                               APAT CNR IRSA 2060 18/07/2018
z) Shija                                                                                                                           APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
aa) Sulfatet                                                                                                                   APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003
bb) Temperatura                                                                                                          APAT CNR IRSA 2100
cc) TOC                                                                                                                          [IPA] EPA
dd) Totali i trupave të ngurtë pezull                                                                          SST APAT CNR IRSA 2090 B
ee) Totali i trupave të ngurtë të tretur                                                                       TDS EPA METHOD 160.1
ff) Turbullira                                                                                                                   APAT CNR IRSA 2110
gg) Vajrat dhe yndyrnat                                                                                               EPA 1664 B 2010

a) % Vaji Esencial                                                                                                          AOC 968.20-IFU 45b
b) Grada Alkoolike                                                                                                        REG.CEE 2568-1991 11.07.1991 GU CEE L248 05.09.1991 All III Reg UE
c) Hiri                                                                                                                              [ISTISAN] Rapporti ISTISAN 1996-34
d) Histaminat                                                                                                                APAT 5070 A2
e) Kripshmeria                                                                                                               [APAT] APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003
f) Lagështia                                                                                                                    [APAT] APAT CNR IRSA 2090 B
g) Mbetja në të thatë                                                                                                    APAT 5070 A2
h) Profili kimik i Vajrave Esencial                                                                               [APAT] APAT CNR IRSA 2030 B Man 29 2003
i) Proteina                                                                                                                      [ISTISAN] Rapporti ISTISAN 1996-34
j) Sheqerna                                                                                                                    [ISTISAN] Rapporti ISTISAN 1996-34
k) Yndyrna                                                                                                                     [ISTISAN] Rapporti ISTISAN

a) Mbetje e thatë në 105 oC                                                                                                    [IPA] EPA -821-R-01-015
b) Mbetje e thatë në 180 oC                                                                                                    [IPA] EPA -821-R-01-015
c) Mbetje e thatë në 600 oC                                                                                                    [IPA] EPA -821-R-01-015
d) Përcjellshmëria elektrike                                                                                                     [ISO] UNI EN ISO 11265:1994
e) pH                                                                                                                                            [ISO] UNI EN ISO 10390:2005

a) Aciditeti i vajit                                                                                                                     REG.CEE 2568-1991 11.07.1991 GU CEE L248 05.09.1991 All XA Reg UE
b) Delta K                                                                                                                                 REG.CEE 2568-1991 11.07.1991 GU CEE L248 05.09.1991 All IX Reg UE
c) Densiteti                                                                                                                               ISO2811-1:2016 Determination of Density
d) Indeksi i Refraksionit                                                                                                         ISO/TC 190/SC 3 Chemical and physical characterization
e) Këndi i rrotullimit                                                                                                                ISO 592:1998 Determination of Optical Rotation
f) Numri i peroksideve                                                                                                           REG.CEE 2568-1991 11.07.1991 GU CEE L248 05.09.1991 All III Reg UE
g) Pika e shkrirjes                                                                                                                   ISO 3146:2000 Determination of melting point
h) Profili i Acideve Yndyrore                                                                                                 REG.CEE 2568-1991 11.07.1991 GU CEE L248 05.09.1991 All XA Reg UE
i) Profili kimik i Vajrave esencial                                                                                          APAT CNR IRSA 2030 B Man 29 2003

Contact Info NUIS: L81904506I

Contact Info

NUIS: L81904506I

Address: Rr.Dytësore Maminas–Vorë

(Km 2, Durrës, Albania)

Tel: +355 57 58 4035

Mobile: +355 68 80 42 045

email: infolab@noval.al