Laboratori mikrobiologjik në Noval kryen punën e tij nën udhëzimet strikte të kontrollit të cilësisë sipas specifikimeve në ISO/IEC 17025 dhe përbëhet nga pesë zona kryesore:

 • Zona e përgatitjes dhe sterilizimit
 • Zona e inkubimit
 • Zona e larjes
 • Ekzamini mikrobiologjik (Klasa C)
 • Ekzaminimi i Sterilitetit (Klasa B)

Laboratori Mikrobiologjisë zhvillon një gamë të gjerë analizash të ndarë në katër fusha kryesore:

 1. Identifikim i Salmonella spp                                                                                                        [ISO] UNI EN ISO 6579:2008
 2. Kërkimi i Salmonella spp                                                                                                             [ISO] UNI EN ISO 6579:2008
 3. Kërkimi Listeria monocytogenes                                                                                               [ISO] UNI EN ISO 11290-2:2005 Part 1 Part 2
 4. Numërim i Escherichia coli                                                                                                         [ISO] UNI EN ISO 16649-2:2001
 5. Numërim i kolonive bakteriale ne 30oC                                                                                    [ISO] 4833
 6. Numërim i Majave dhe Myqe                                                                                                      [ISO] UNI EN ISO 21527-1:2008
 7. Numërimi i Bacillius cereus                                                                                                        [ISO] UNI EN ISO 7932:2005
 8. Numërimi i Enterobaktereve                                                                                                       [ISO] UNI EN ISO 21528-2 :2004
 9. Numërimi i Koliformeve                                                                                                               UNI EN ISO 4832:2006
 10. Numërimi i Stafilococch coagulas-pozitiv                                                                                UNI EN ISO 6888

​a) Endotoksinat bakteriale                                                                                               Test for Bacterial Endotoxins (LAL Test) – (Ph. Eur. method 2.6.14)
b) Identifikim i Legionella spp                                                                                         [ISO] UNI EN ISO 11731:2008
c) Identifikim i Salmonella spp                                                                                        [Apat] APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
d) Kërkimi i Salmonella spp                                                                                             [Apat] APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
e) Numërim bakterial total aerobik                                                                                 Water for Injections – (Ph. Eur. monograph 0169)
f) Numërim i Clostridium perfringenes                                                                          [ISO] UNI EN ISO 14189:2013
g) Numërim i Escherichia coli                                                                                          [APAT] APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003
h) Numërim i Koliformeve fekale                                                                                    [APAT] APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003
i) Numërim i Koliformeve totale                                                                                      [APAT] APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
j) Numërim i kolonive bakteriale në 22oC                                                                      [APAT] APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
k) Numërim i kolonive bakteriale në 36oC                                                                     [APAT] APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
l) Numërim i Majave dhe Myqeve                                                                                    [ISS] Raporti ISTISAN ISS A 016B
m) Numërim i Pseudomonas aeruginosa                                                                      [ISO] UNI EN ISO 16266:2008
n) Numërim i Stafilococheve                                                                                           [ISS] Raporti ISTISAN ISS A 018A 2007-5
o) Numërim i Streptokokeve fekale dhe enterokokeve                                                [Apat] APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003
p) Numërimi i Legionella spp                                                                                           [ISO] UNI EN ISO 11731:2008
q) Numërimi total mikrobik aerobik                                                                               Water for Injections – (Ph. Eur. monograph 0169)​

 1. Numërim i kolonive bakteriale në 22oC                                                                [ISO] UNI EN ISO 4833-1:2013 + INAIL
 2. Numërim i kolonive bakteriale në 36oC                                                                [ISO] UNI EN ISO 4833-1:2013 + INAIL
 3. Numërim i Maja dhe Myqe                                                                                      [ISO] UNI EN ISO 21527-1:2008 + INAIL

a) Numërim i kolonive bakteriale në 36oC                                                                  [ISO] UNI EN ISO 4833-1:2013 + UNI EN ISO 18593:2004
b) Numërim i Majave dhe Myqe                                                                                    [ISO] UNI EN ISO 21527-1:2008 + UNI EN ISO 18593:2004

Contact Info NUIS: L81904506I

Contact Info

NUIS: L81904506I

Address: Rr.Dytësore Maminas–Vorë

(Km 2, Durrës, Albania)

Tel: +355 57 58 4035

Mobile: +355 68 80 42 045

email: infolab@noval.al

a) Food Testing

 1. Identification of Salmonella spp                                    [Iso] UNI EN ISO 6579:2008
 2. Detection of Salmonella spp                                           [Iso] UNI EN ISO 6579:2008
 3. Detection of Listeria monocytogenes                           [Iso] UNI EN ISO 11290-2:2005
 4. Counting of Escherichia coli                                           [Iso] UNI EN ISO 16649-2:2001
 5. Counting ofbacterial colony at 30˚C                              ISO 4833
 6. Counting of Yeast and Molds                                          [Iso] UNI EN ISO 21527-1:2008
 7. Counting of Bacillius cereus                                           [iso] UNI EN ISO 7932:2005
 8. Counting ofEnterobacteriaceae                                      [Iso] UNI EN ISO 21528-2 :2004
 9. Coliform Count [-]                                                             UNIEN ISO 4832:2006
 10. Counitng of Stafilococchi coagulas-positive[-]           UNI EN ISO 6888-1:2004
 1. Counting of bacterial colony at 22◦C                                    [Iso] UNI EN ISO 4833-1:2013
 2. Counting of bacterial Colony at 36oC                                  [Iso] UNI EN ISO 4833-1:2013
 3. Counting of Yeast and Molds                                                [Iso] UNI EN ISO 21527-1:2008
 1. Bacterial Colony Counting 36                   [Iso] UNI EN ISO 4833-1:2013 + UNI EN ISO 18593:2004
 2. Counting of Yeast and Molds                   [Iso] UNI EN ISO 21527-1:2008 + UNI EN ISO 18593:2004
 1. Test for Bacterial Endotoxins (LAL Test)                     (Ph. Eur. method 2.6.14)
 2. Identification of Legionella spp                                      [Iso] UNI EN ISO 11731:2008
 3. Identification of Salmonella spp                                    [Apat] CNR IRSA 7080 Man 29 2003
 4. Total bacateria aerobic counting [-]
 5. Water for Injections –                                                       (Ph. Eur. monograph 0169)
 6. Counting of Clostridium perfringenes                           [Iso] UNI EN ISO 14189:2013
 7. Counting of Escherichia coli                                            [Apat] APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003
 8. Counting of fecal Coliforms                                             [Apat] APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003
 9. Countingoftotal Coliforms                                                [Apat] APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
 10. Counitng of Bacterial Coloniesat 22                               [Apat] APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
 11. Counting of Bacterial Colonies at 36                              [Apat] APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
 12. Counting of Yeast and Molds                                           [ISS] Raporti ISTISAN ISS A 016B
 13. Counting of Pseudomonas aeruginosa                          [Iso UNI EN ISO 16266:2008
 14. Counting of Stafilocoches [ISS]                                       Raporti ISTISAN ISS A 018A 2007-5
 15. Counitng of fecalstreptococci and enterococci            [Apat] APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003
 16. Counting of Legionella spp                                              [Iso] UNI EN ISO 11731:2008

Microbiological laboratory