lab-top

Noval Laboratory me një hapsirë 1000 m2, i ndodhur në katin e dytë të godinës Noval në Koxhas, Maminas-Durrës, përfshin hapësira laboratorike dhe zyra.

Laboratori përbëhet nga dy departamente: Departamenti Mikrobiologjisë dhe Departamenti Fiziko-Kimik, të cilat ofrojnë nivelin më të lartë në drejtim të platformave teknologjike, paisjeve shkecore (laboratorike) dhe shërbimeve që plotësojnë standartet ndërkombëtare për laboratorët e kontrollit të cilësisë dhe analizave.

Secili prej departamenteve ka sistemin e tij HVAC (Sistemi i Kondicionim-Ventilimit të ajrit). Ata janë të pajisur me filtra HEPA, duke u bazuar në parimin e mbipresioneve negative për të minimizuar riskun e kontaminimeve nga një seksion (hapësirë) në tjetrin (Kontaminimin e kryqëzuar).

Laboratori

Laboratori ynë ofron:

• Analizat e Ushqimeve
• Analizat e Ujit
• Analizat e Ajrit
• Analizat e Dherave
• Analiza Farmaceutike

Kontrolli / përpunimi i mostrës (log-in, rezultatet e hyrjes së të dhënave, raportimi) lehtësohet nga mbajtja e të dhënave në Sistemin e Menaxhimit Kompjuterik të Laboratorit, Cartesio, i cili gjurmon punën e mostrës (batch) dhe siguron log-un e punës (datën e duhur) për laboratorin duke ndihmuar që gjithë puna të organizohet dhe të procedohet në përputhje me nevojat e klientit.

Cartesio përfshin kontrollet e sigurisë, që bëjnë të mundur që informacioni të kontrollohet (kyçet) pasi të dhënat dokumentohen dhe futen në sistem nga Analisti.

Raportet mund të dorëzohen në një shumëllojshmëri formatesh sipas zgjedhjes së klientit, duke përfshirë email-in, kopjen fizike ose të dyja.

Laboratori ynë është unik dhe i vetëm në llojin  e tij në Shqipëri për paisjet më të zhvilluara dhe të gjeneratës së fundit teknologjike që performojnë metoda analitike të përshtatshme për shumllojshmëri aplikimesh.

HPLC MS/MS Triple Quadrupole përdoret për identifikimin dhe kuantifikimin e mbetjeve të pesticideve në sistemin e ujit dhe në ushqime. Mund të përdoren për identifikimin dhe kuantifikimin e pesticideve, gjatë investigimit dhe monitorimit të cilësisë së ujërave natyrore ose mbetjeve. Ne mund të përmendimin gjithashtu ICPMS që shërben  për të kapur prezencën e metaleve toksike, gjithashtu GC-Headspace që vlerëson Papastërtitë Volatile Organike dhe mbetjet e solventëve.

Testi i Disolucionit është një test analitik që detekton ndryshime fizike në lëndën vepruese (API) dhe në produktin përfundimtar. Laboratori Kimik ofron shërbime ndaj palëve të treta dhe qëndron në zemër të investimeve laboratorike.

Laboratori Noval ofron tre lloje analizash farmaceutike:

 • Analiza e lëndëve të para dhe produkteve të ndërmjetme
 • Analiza e produkteve përfundimtare farmaceutike
 • Analiza identifikuese kimike

Gjithashtu Laboratori Noval realizon edhe këto lloje analizash farmaceutike:

 • Validimi i Sistemit të ujit të purifikuar ( TOC & MICRO)
 • Analiza e TOC të ujrave nga Analizuesi i TOC
 • Analiza e barnave (API) dhe produkteve të ndërmjetme sipas specifikimeve të Farmakopesë ose specifikimeve të brendshme:
 1. Identifikimi me FTIR
 2. Papastërtitë elementare me ICP-MS
  1. Metalet në nivel gjurmë me ICP-MS, pastërtia,përcaktimi sasior,substancat e lidhura me HPLC dhe GC
 1. Papastërtitë volatile organike dhe vlerësimi i mbejtjeve të solventëve me GC-Headspace
 2. Titullimi Potenciometrik (Ujor, jo-ujor, Argjendometrik)
 3. Përmbajtja e lagështisë me Titrator Karl Fischer
 • Pika e shkrirjes
 • Analizat e formave farmaceutike sipas Farmakopesë
 1. Përmbajtja e barnave me HPLC, UV, GC FID
 2. Testi i disolucionit
 3. Testi i shpërbashkimit

Contact Info NUIS: L81904506I

Contact Info

NUIS: L81904506I

Address: Rr.Dytësore Maminas–Vorë

(Km 2, Durrës, Albania)

Tel: +355 57 58 4035

Mobile: +355 68 80 42 045

email: infolab@noval.al

Pharmaceuticals

Noval Laboratory offers three broad approaches to pharmaceutical analysis:

       testing raw materials and intermediates

       testing finished pharmaceutical products,

       chemical identity tests.

Also Noval Laboratory performs these pharmaceuticals analysis:

Purified Water System Validation [TOC & Micro]

TOC Analysis of water by TOC Analyzer.

 • Analysis of Drugs (API) and Intermediates as per Pharmacopoeia or in-house specifications:
 1. Identification by FTIR,
 2. Elemental Impurities by ICP-MS

iii. Trace Metal Analysis by ICP-MS

 1. Purity, Assay, Related Substances by HPLC and GC
 2. Organic Volatile Impurities and Residual Solvents estimation by GC-Headspace
 3. Potentiometric Titration (Aqueous, non Aqueous , Argentometric)

vii. Moisture content by Karl Fischer Titrator

viii. Melting Range

 •  Analysis of Pharmaceutical Dosage Forms (Formulations) as per Pharmacopoeia
 1. Content of drugs by HPLC, UV, GC FID
 2. Dissolution Test

iii. Disintegration Test